Són obligatòries les assegurances escolars?

Matrícules de l’escola, acadèmies per aprendre idiomes, activitats extraescolars de tot tipus, classes particulars i de reforç en centres especialitzats… Tots tenen en comú l’que es dirigeixen a nenes i nens en edat escolar i  majors d’edat que continuen formant-se. I a més també comparteixen assegurança escolar i preu de matrícula . No es tracta d’una gran quantitat en el pressupost total, però moltes famílies es pregunten si és obligatòria o podria prescindir-se d’aquesta anotació. Aquí t’expliquem per què són necessàries.

 

En què consisteixen les assegurances escolars?

 

Les assegurances escolars són un tipus d’assegurança col·lectiva que, bàsicament, en cas d’accident proteigeixen els usuaris de diferents activitats. Aquestes existeixen en l’àmbit empresarial i, també, en altres tipus de societat com ara:

 

 • Campaments.
 • Cursos de formació.
 • Alumnes d’escoles.
 • Activitats extraescolars.
 • Curses popularss.
 • Tornejos i activitats no federades.
 • Socis de gimnaso.

 

Què cobreixen les assegurances escolars

 

Les cobertures de les assegurances escolars són moltes. Entre elles podríem citar una caiguda a l’hora del pati o, per exemple, una indisposició en el transcurs d’una excursió. L’assegurança escolar és obligatòria des de tercer de l’ESO fins als 28 anys.

 

Els alumnes que es troben en aquesta franja d’edat han de fer efectiu l’import del’assegurança en el moment que es formalitza la matrícula del curs. Aquesta quota, en l’actualitat, es d’1,12€. Els propis centres educatius o de lleure són quie envien les quotes dels estudiants a la Seguretat Social.

 

 • Accidents escolars. Es cobreix l’assistència mèdica, farmacèutica i quirúrgica en cas de ser necessària. En cas d’accident greu que comporti gran invalidesa les indemnitzacions econòmiques poden ser vitalícies.
 • Malaltia. Garanteix assistència mèdica i farmacèutica.
 • Pèrdua familiar. Cobreix situacions a la llar de l’estudiant, com mort d’un progenitor o problemes econòmics greus, que li impedeixen continuar amb els seus estudis. També si aquests són estudiants de doctorat.

Què és una assegurança de conveni col·lectiu?

L’assegurança de conveni col·lectiu és una assegurança d’accidents que ha de contractar una empresa per als seus treballadors. En molts casos la seva contractació ve preescrita, de forma obligatòria, pel conveni col·lectiu d’aplicació, que estableix els capitals que rebrà el beneficiari en funció de la cobertura afectada (invalidesa, mort, etc.)

Què determina la indemnització de l’assegurança de conveni col·lectiu?

La idemnització, per tant, ve determinada als convenis col·lectius i el preu, també conegut com a “prima”, està, en principi, vinculat a tres variables:

• La peligrositat inherent a l’activitat desenvolupada per l’empresa.
La indemnització econòmica als treballadors.
• El número de treballadors que tingui l’empresa.

L’assegurança d’accidents de conveni col·lectiu proporciona una indemnització  en el cas d’un sinistre les conseqüències del qual siguin la mort o la invalidesa permanent segons estigui regulat en el conveni d’aplicació. Però, com veurem a continuació, hi ha casos en què cobreix més casos.

És obligatòria la contractacció d’una assegurança de conveni col·lectiu?

La no-contractació de l’assegurança a què obliga el conveni col·lectiu és un incompliment de les obligacions de l’empresa amb els treballadors que pot ser considerat com una falta molt greu sancionable amb una multa de 6.251 a 187.515 euros.

Cobertures de l’assegurança de conveni col·lectiu

Aquest tipus d’assegurança cobreix les garanties estipulades al conveni col·lectiu d’àmbit supraempresarial corresponent.

Les cobertures més habituals són:

 • Mort per accident
 • Invalidesa permanent (inclou barem)
 • Invalidesa permanent total
 • Invalidesa permanent absoluta
 • Gran invalidesa

Alguns convenis col·lectius inclouen, a més a més, cobertures de vida com, per exemple, mort per qualsevol causa.

Avantatges de l’assegurança de conveni col·lectiu

 • Actualització automàtica dels capitals de mort i incapacitat descrits al conveni col·lectiu.
 • Accés al text íntegre de qualsevol conveni col·lectiu.
 • Regularització anual dels treballadors assegurats. No cal notificar les altes i les baixes en el moment en què es produeixen; només cal fer-ho una vegada l’any.
 • Sistema de regularització de persones online, àgil i ràpid.
 • Cobreix els treballadors que estan donats d’alta en el règim de la Seguretat Social del centre de treball en el moment del sinistre.
 • Garanteix les cobertures de mort i incapacitat especificades als convenis col·lectius. Els capitals assegurats són els establerts pel conveni col·lectiu objecte de cobertura vigent en el moment de produir-se el sinistre.

En el cas de Mutualcoop tabé cobreix els socis de treball. A més, aquesta assegurança disposa de retorn mutual.