Els adolescents i el voluntariat

L’etapa de l’adolescència és una de les més complicades  per les quals passa un ésser humà. A mig camí entre nen i adult, l’adolescent ha estat moltes vegades infravalorat, sobretot en les últimes dècades, quan l’avanç d’Internet, els smartphones, etc. i de les societats sembla que ha tendit a allargar aquesta etapa, que cada vegada s’estén des d’edats més petites i acaba també més tard. Una època vital que sovint es considera difícil, encara que les noves generacions estan demostrant que volen tenir la seva pròpia veu i que, malgrat tot,  tenen grans aspiracions. Tots hem vist recentment com, per exemple, moviments estudiantils ens adverteixen periòdicament que no hi ha alternativa al planeta on vivim o que lluiten per la protecció dels nostres mars o les espècies en perill d’extinció.

 

Adolescents activistes

Els programes per a joves cooperants s’han estès en els últims anys i són cada vegada més demandats per adolescents “activistes” amb inquietuds socials i de millora de l’entorn en el qual viuen. Aquests són alguns dels programes de cooperació amb més èxit:

  • Voluntariat local. Sol ser el que més practiquen els adolescents, ja que els permet realitzar col·laboracions compatibles amb els estudis que estiguin cursant. Dins d’aquest tipus de voluntariat local trobem ONG’s que presten ajuda a col·lectius desfavorits o en risc d’exclusió social com les persones sense llar, el banc d’aliments, protectores d’animals, etc.  En moltes ocasions els mateixos esplais o caus són una molt via d’entrada a aquest voluntariat.
  • Estades amb ONG’S en països en vies de desenvolupament. Moltes Organitzacions No Governamentals preparen programes durant l’estiu en zones pobres que necessiten suport per a la construcció d’escoles, pous i altre tipus d’infraestructures sanitàries i socials. Hi ha molts instituts i universtats que tenen serveis que ajuden a gestionar aquests voluntariat.
  • Donacions. És la menys habitual, ja que per norma general els adolescents no es caracteritzen per tenir un poder adquisitiu elevat.. Tot i així és cada vegada més habitual que les famílies ensenyin valors de convivència i cooperació mitjançant les donacions.

A webs com Hacesfalta.org es poden trobar totes les formes de cooperació possibles en el cas que vulguis iniciar-te en el món del cooperativisme.

Mutualcoop: la unió d’Arç Cooperativa i Previsora General

MutualCoop és un pas endavant cap a una relació de partenariat estratègica que permetiemmarcar diferents projectes i eines de consolidació de l’assegurança ètica com a instrument del mercat social al servei de la transformació socioeconòmica. És, també, la garantia de la unió de dues entitats consolidades com Arç Cooperativa i Previsora General.

MutualCoop es fonamenta en el conjunt de valors i criteris generals compartits per una mutualitat de previsió social com Previsora General – la primera mutualitat catalana pionera en economia social- i Arç Cooperativa, la corredoria per excel·lència especialitzada en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu.

MutualCoop té per objecte proposar a la societat productes i serveis asseguradors útils, equitatius i generadors de riquesa social i econòmica, fonamentats en els principis de la finança ètica i amb el suport del segell Ethsi que ostenten tant Arç Coopetiva com Previsora General.

Arç Cooperativa

Arç és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Aquesta cooperativa per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

Es va constituir la primavera de 1983, amb la missió de fer compatible els valors del cooperativisme autogestionari amb una gestió empresarial eficient. Avui gestionen els programes d’assegurances de més de 2.000 cooperatives i altres organitzacions i cada any donen cobertura a les necessitats asseguradores de 190.000 persones.

Arç Cooperativa fa seus els valors del cooperativisme, d’ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. I defensen i promouen, també, els valors ètics de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres i per l’entorn.

La intercooperació a través de la compra col·lectiva d’assegurances és un altre dels valors adoptats per Arç Cooperativa. D’aquí el naixement de projectes com Mutualcoop.

Previsora General

Previsora General és una mutualitat de previsió social especialista en assegurances personals amb més de vuitanta anys de plena dedicació i compromís amb el mutualisme i vinculada a diferents àmbits i actors de l’economia social. Previsora General treballa per ser una alternativa a l’assegurança tradicional. Posa l’economia al servei de les persones amb l’objectiu d’aconseguir una societat més amable i solidària i busca noves solucions per generar valor per als seus clients.

La mutualitat vetlla perquè es respecti i presti atenció a tots els grups d’interès i persegueix el desenvolupament sostenible com a factor per seleccionar i guiar les seves pròpies accions des d’una perspectiva constant de responsabilitat social.

Una mutualitat de previsió social és una associació de persones que representa una forma solidària d’organització. A més a més, les mutualitats de previsió social tenen naturalesa d’entitats asseguradores amb una sèrie de característiques socials que les diferencien, com ara: no tenen ànim de lucre, són societats de persones i no de capitals, tenen participació democràtica i estan autogestionades.