Entrades

Què és l’Economia Social i Solidària?

L’Economia Social i Solidària, també coneguda amb les sigles ESS, és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, informals o formals, col·lectives o individuals, que donen prioritat a la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre de l’ànim de lucre. Una altra de les seves característiques és que són independents respecte els poders públics i actuar orientades per valors com la solidaritat, la participació, l’equitat, la inclusió i el compromís amb la comunitat. A més, són promotores del canvi social.

 

Característiques de l’Economia Social i Solidària

Les iniciatives que la conformen són molt diverses, però totes comparteixen elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària:

 • El compromís amb la societat. Les organitzacions que formen part de l’Economia Social i Solidària contribueixen a millorar la societat a través de creació de llocs de treball, la prestació de servei, el suport a les causes socials, la vinculació al territori, la col·laboració amb moviments socials transformadors.
 • L’orientació a les necessitats. L’EES vol recuperar la funció originària de l’economia posant-la al servei de les persones per tal de gestionar els recursos equitativament i explotar-los de forma sostenible, així com crear un model de producció que converteixi el treball en un instrument de satisfacció de les necessitats humanes.
 • La gestió democràtica i participativa. Aquí es canvia el model organitzatiu jeràrquic on unes quantes persones controlen, gestionen i decideixen sobre els recursos, el patrimoni i el futur, l’Economia Social i Solidària introdueix la democràcia en l’economia i l’empresa.

 

L’Economia Social i Solidària en xifres

Les entitats de l’Economia Social Solidària representen una activitat econòmica que no es pot menystenir. A Europa, CIRIEC-Internacional va quantificar en aproximament 2 milions d’entitats (el 10-12% de totes les empreses de la UE), que l’any 2010 donaven feina a gairebé 14,5 milions de persones (el 6,5% del total de la població treballadora de la Unió Europea). L’Estat espanyol és el novè del món en número de població amb feina en l’Economia Social i Solidària en comparació amb el total de la població amb feina. Genera, aproximadament, 2.225.000 feines, tant directes com indirectes, el que representa un 12,5% del total.

 

Mutualcoop: la unió d’Arç Cooperativa i Previsora General

MutualCoop és un pas endavant cap a una relació de partenariat estratègica que permetiemmarcar diferents projectes i eines de consolidació de l’assegurança ètica com a instrument del mercat social al servei de la transformació socioeconòmica. És, també, la garantia de la unió de dues entitats consolidades com Arç Cooperativa i Previsora General.

MutualCoop es fonamenta en el conjunt de valors i criteris generals compartits per una mutualitat de previsió social com Previsora General – la primera mutualitat catalana pionera en economia social- i Arç Cooperativa, la corredoria per excel·lència especialitzada en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu.

MutualCoop té per objecte proposar a la societat productes i serveis asseguradors útils, equitatius i generadors de riquesa social i econòmica, fonamentats en els principis de la finança ètica i amb el suport del segell Ethsi que ostenten tant Arç Coopetiva com Previsora General.

Arç Cooperativa

Arç és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Aquesta cooperativa per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

Es va constituir la primavera de 1983, amb la missió de fer compatible els valors del cooperativisme autogestionari amb una gestió empresarial eficient. Avui gestionen els programes d’assegurances de més de 2.000 cooperatives i altres organitzacions i cada any donen cobertura a les necessitats asseguradores de 190.000 persones.

Arç Cooperativa fa seus els valors del cooperativisme, d’ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. I defensen i promouen, també, els valors ètics de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres i per l’entorn.

La intercooperació a través de la compra col·lectiva d’assegurances és un altre dels valors adoptats per Arç Cooperativa. D’aquí el naixement de projectes com Mutualcoop.

Previsora General

Previsora General és una mutualitat de previsió social especialista en assegurances personals amb més de vuitanta anys de plena dedicació i compromís amb el mutualisme i vinculada a diferents àmbits i actors de l’economia social. Previsora General treballa per ser una alternativa a l’assegurança tradicional. Posa l’economia al servei de les persones amb l’objectiu d’aconseguir una societat més amable i solidària i busca noves solucions per generar valor per als seus clients.

La mutualitat vetlla perquè es respecti i presti atenció a tots els grups d’interès i persegueix el desenvolupament sostenible com a factor per seleccionar i guiar les seves pròpies accions des d’una perspectiva constant de responsabilitat social.

Una mutualitat de previsió social és una associació de persones que representa una forma solidària d’organització. A més a més, les mutualitats de previsió social tenen naturalesa d’entitats asseguradores amb una sèrie de característiques socials que les diferencien, com ara: no tenen ànim de lucre, són societats de persones i no de capitals, tenen participació democràtica i estan autogestionades.

 

Què és una assegurança de conveni col·lectiu?

L’assegurança de conveni col·lectiu és una assegurança d’accidents que ha de contractar una empresa per als seus treballadors. En molts casos la seva contractació ve preescrita, de forma obligatòria, pel conveni col·lectiu d’aplicació, que estableix els capitals que rebrà el beneficiari en funció de la cobertura afectada (invalidesa, mort, etc.)

Què determina la indemnització de l’assegurança de conveni col·lectiu?

La idemnització, per tant, ve determinada als convenis col·lectius i el preu, també conegut com a “prima”, està, en principi, vinculat a tres variables:

• La peligrositat inherent a l’activitat desenvolupada per l’empresa.
La indemnització econòmica als treballadors.
• El número de treballadors que tingui l’empresa.

L’assegurança d’accidents de conveni col·lectiu proporciona una indemnització  en el cas d’un sinistre les conseqüències del qual siguin la mort o la invalidesa permanent segons estigui regulat en el conveni d’aplicació. Però, com veurem a continuació, hi ha casos en què cobreix més casos.

És obligatòria la contractacció d’una assegurança de conveni col·lectiu?

La no-contractació de l’assegurança a què obliga el conveni col·lectiu és un incompliment de les obligacions de l’empresa amb els treballadors que pot ser considerat com una falta molt greu sancionable amb una multa de 6.251 a 187.515 euros.

Cobertures de l’assegurança de conveni col·lectiu

Aquest tipus d’assegurança cobreix les garanties estipulades al conveni col·lectiu d’àmbit supraempresarial corresponent.

Les cobertures més habituals són:

 • Mort per accident
 • Invalidesa permanent (inclou barem)
 • Invalidesa permanent total
 • Invalidesa permanent absoluta
 • Gran invalidesa

Alguns convenis col·lectius inclouen, a més a més, cobertures de vida com, per exemple, mort per qualsevol causa.

Avantatges de l’assegurança de conveni col·lectiu

 • Actualització automàtica dels capitals de mort i incapacitat descrits al conveni col·lectiu.
 • Accés al text íntegre de qualsevol conveni col·lectiu.
 • Regularització anual dels treballadors assegurats. No cal notificar les altes i les baixes en el moment en què es produeixen; només cal fer-ho una vegada l’any.
 • Sistema de regularització de persones online, àgil i ràpid.
 • Cobreix els treballadors que estan donats d’alta en el règim de la Seguretat Social del centre de treball en el moment del sinistre.
 • Garanteix les cobertures de mort i incapacitat especificades als convenis col·lectius. Els capitals assegurats són els establerts pel conveni col·lectiu objecte de cobertura vigent en el moment de produir-se el sinistre.

En el cas de Mutualcoop tabé cobreix els socis de treball. A més, aquesta assegurança disposa de retorn mutual.

Avantatges de l’assegurança de conveni col·lectiu amb Mutualcoop

L’assegurança de conveni col·lectiu de Mutualcoop va dirigida exclusivament a organitzacions i empreses de l’economia social i solidària. Aquestes han d’estar identificades com a Cooperatives, Fundacions o Associacions. I també aquelles per la seva activitat social, formen part de l’economia social, com per exemple, CET (Centres especials de treball) o EIS (Empreses Inserció Social). Llegir més