Entrades

Què és una mutualitat?

Tot sovint confonem les mútues, tal com les coneixem avui, i les mutualitats i la diferencia que existeix entre ambdues és important. Una mutualitat és una entitat sense ànim de lucre constituïda sota el principis de l’ajuda mútua i la solidaritat amb la finalitat de donar a un grup de persones que s’uneixen voluntàriament serveis basats en la reciprocitat i la confiança.

Els socis d’una mutualitat, que es coneixen com a mutualistes, contribueixen a que la institució pugui a dur a terme la seva finalitat amb una quota periòdica. I amb el capital que acumula, donen els serveis a tots els mutualistes.

Una mutualitat, per tant, no té un excedent econòmic que es reparteixi entre elits directives o propietaris. A la mutualitat els beneficis es reparteixen entre tots els mutualistes. I normalment s’inverteixen en millorar els serveis que uneixen els mutualistes. En una mutualitat de salut, per exemple, els beneficis s’acostumen a invertir en comprar nova tecnologia mèdica, contactar nous especialistes, etc. Aquest és el cas de Previsora General, que any rere any, inverteix el seu excedent en realitzar millores en el seu centre mèdic de Vilafranca del Penedès, ampliar el seu quadre mèdic, etc. Però aquesta no és la única característica de les mutualitats. A continuació les anomenem.

Principis de la mutualitat

La mutualitat és regeix pels següents principis bàsics:

  • Organització democràtica
  • Adhesió voluntària
  • Contribució d’acord amb els serveis a rebre
  • Integració per al desenvolupament
  • Educació i capitalització social i mutual

Història de la mutualitat

Hi ha qui situa el naixement de les mutualitats a la Grècia Clàssica i també a l’època medieval. No obstant, l’inici de les mutualitats modernes, tal com les coneixem avui mateix, naixen a mitjans del segle XVII a Anglaterra on petits grups es comencen a organitzar per poder fer front a les despeses de malaltia o enterrament dels seus membres.

A França, paral·lelament, van aparèixer les societats de socors mutu. Aquestes, tot i que van comptar amb una forta oposició de l’Estat es van acabar imposant. A Alemania es van crear, en la mateixa línia, les kassen de treballadors, que van ser acceptades per la patronal. En aquest epígraf de la història de la mutualitat també podem incloure les cooperatives de crèdit que van sorgir durant el segle XIX i el XX a Europa i, també, a Estats Units i Llatinoamèrica.

A l’Estat espanyol els antecedents de les mutualitats es troben a principis del segle XIX en el que es coneix com a societats de socors mutus. Aquestes van ser una evolució de les confraries i germandats de l’Antic Règim. Aquestes van anar evolucionant i agafant diferents amb una gran davallada quan el 1942 es va aprovar l’assegurança obligatòria de malaltia.

Què és l’Economia Social i Solidària?

L’Economia Social i Solidària, també coneguda amb les sigles ESS, és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, informals o formals, col·lectives o individuals, que donen prioritat a la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre de l’ànim de lucre. Una altra de les seves característiques és que són independents respecte els poders públics i actuar orientades per valors com la solidaritat, la participació, l’equitat, la inclusió i el compromís amb la comunitat. A més, són promotores del canvi social.

 

Característiques de l’Economia Social i Solidària

Les iniciatives que la conformen són molt diverses, però totes comparteixen elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària:

  • El compromís amb la societat. Les organitzacions que formen part de l’Economia Social i Solidària contribueixen a millorar la societat a través de creació de llocs de treball, la prestació de servei, el suport a les causes socials, la vinculació al territori, la col·laboració amb moviments socials transformadors.
  • L’orientació a les necessitats. L’EES vol recuperar la funció originària de l’economia posant-la al servei de les persones per tal de gestionar els recursos equitativament i explotar-los de forma sostenible, així com crear un model de producció que converteixi el treball en un instrument de satisfacció de les necessitats humanes.
  • La gestió democràtica i participativa. Aquí es canvia el model organitzatiu jeràrquic on unes quantes persones controlen, gestionen i decideixen sobre els recursos, el patrimoni i el futur, l’Economia Social i Solidària introdueix la democràcia en l’economia i l’empresa.

 

L’Economia Social i Solidària en xifres

Les entitats de l’Economia Social Solidària representen una activitat econòmica que no es pot menystenir. A Europa, CIRIEC-Internacional va quantificar en aproximament 2 milions d’entitats (el 10-12% de totes les empreses de la UE), que l’any 2010 donaven feina a gairebé 14,5 milions de persones (el 6,5% del total de la població treballadora de la Unió Europea). L’Estat espanyol és el novè del món en número de població amb feina en l’Economia Social i Solidària en comparació amb el total de la població amb feina. Genera, aproximadament, 2.225.000 feines, tant directes com indirectes, el que representa un 12,5% del total.

 

Mutualcoop: la unió d’Arç Cooperativa i Previsora General

MutualCoop és un pas endavant cap a una relació de partenariat estratègica que permetiemmarcar diferents projectes i eines de consolidació de l’assegurança ètica com a instrument del mercat social al servei de la transformació socioeconòmica. És, també, la garantia de la unió de dues entitats consolidades com Arç Cooperativa i Previsora General.

MutualCoop es fonamenta en el conjunt de valors i criteris generals compartits per una mutualitat de previsió social com Previsora General – la primera mutualitat catalana pionera en economia social- i Arç Cooperativa, la corredoria per excel·lència especialitzada en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu.

MutualCoop té per objecte proposar a la societat productes i serveis asseguradors útils, equitatius i generadors de riquesa social i econòmica, fonamentats en els principis de la finança ètica i amb el suport del segell Ethsi que ostenten tant Arç Coopetiva com Previsora General.

Arç Cooperativa

Arç és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Aquesta cooperativa per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

Es va constituir la primavera de 1983, amb la missió de fer compatible els valors del cooperativisme autogestionari amb una gestió empresarial eficient. Avui gestionen els programes d’assegurances de més de 2.000 cooperatives i altres organitzacions i cada any donen cobertura a les necessitats asseguradores de 190.000 persones.

Arç Cooperativa fa seus els valors del cooperativisme, d’ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. I defensen i promouen, també, els valors ètics de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres i per l’entorn.

La intercooperació a través de la compra col·lectiva d’assegurances és un altre dels valors adoptats per Arç Cooperativa. D’aquí el naixement de projectes com Mutualcoop.

Previsora General

Previsora General és una mutualitat de previsió social especialista en assegurances personals amb més de vuitanta anys de plena dedicació i compromís amb el mutualisme i vinculada a diferents àmbits i actors de l’economia social. Previsora General treballa per ser una alternativa a l’assegurança tradicional. Posa l’economia al servei de les persones amb l’objectiu d’aconseguir una societat més amable i solidària i busca noves solucions per generar valor per als seus clients.

La mutualitat vetlla perquè es respecti i presti atenció a tots els grups d’interès i persegueix el desenvolupament sostenible com a factor per seleccionar i guiar les seves pròpies accions des d’una perspectiva constant de responsabilitat social.

Una mutualitat de previsió social és una associació de persones que representa una forma solidària d’organització. A més a més, les mutualitats de previsió social tenen naturalesa d’entitats asseguradores amb una sèrie de característiques socials que les diferencien, com ara: no tenen ànim de lucre, són societats de persones i no de capitals, tenen participació democràtica i estan autogestionades.